Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

lunadeplata
12:31
Każdy chociaż raz w życiu ma depresję. Niektórym się zdarza dwa razy w roku. Trwająca pół roku.

March 26 2017

lunadeplata
23:26
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:16
0686 bcb1
Reposted fromnoisetales noisetales viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
23:15

March 22 2017

lunadeplata
23:41
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialifeless lifeless
lunadeplata
23:28
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viachrzrzrz chrzrzrz
lunadeplata
23:24
5975 aef1 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viachrzrzrz chrzrzrz

March 20 2017

lunadeplata
22:05
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna vialifeless lifeless
lunadeplata
11:41
2115 df1e 500
Reposted fromhagis hagis vialifeless lifeless
lunadeplata
11:34
1538 850f 500
Reposted fromfungi fungi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 16 2017

lunadeplata
22:59
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 03 2017

lunadeplata
20:20
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako vialifeless lifeless
lunadeplata
20:18
Reposted fromjasminum jasminum viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
lunadeplata
20:15
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
lunadeplata
20:08
lunadeplata
20:07
9049 6154
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
lunadeplata
19:52
4590 0dca
Reposted fromzciach zciach viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
lunadeplata
19:50

June 25 2015

lunadeplata
22:35
4873 cae0
Reposted frommajkey majkey vialifeless lifeless
lunadeplata
22:32
2157 c88d
Reposted fromleximalcerta leximalcerta vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl